مبانی طراحی معماری شهری

مطالعات معماری رساله خانه بهداشت

رساله خانه بهداشت

 فهرست معماری: رساله خانه بهداشت

 • شرایط استقرار
 • وظایف خانه بهداشت
 • وظایف خانه بهداشت
 • شرح وظایف خانه بهداشت
 • نظام بهداشت شهرستان در ایران
 • حجم خدمات مورد نیاز در سال به هر هزار نفر
 • حجم خدمات خانه بهداشت
 • شرایط وآموزش کارکنان بهداشت
 • فهرست وسایل و تجهیزات خانه بهداشت
 • فضای مورد نیاز خانه بهداشت
 • ارتباط فضاهای فیزیکی خانه بهداشت
 • نقشه ها
 • مدارک اینترنتی
 • مدارک گردآوری شده

رساله طراحی خانه بهداشت:

شرایط استقرار خانه بهداشت:

– اگر جمعیت مورد نظر در چند روستا پراکنده باشد,این روستاها به شرطی میتواند در حوزه عمل یک خانه بهداشت قرار گیرد که فاصله آنها تا محل استقرار خانه بهداشت از یک ساعت پیاده روی تجاوز نکند.بیان فاصله با مسافت پیموده شده در زمان به این دلیل است که اثر وجود موانع طبیعی مانند کوه/رودخانه.و شرایط اقلیمی مثل کوهستانی یا کویری بودن ووضعیت جوی مثل گرما/بارش و در این سنجش خنثی گردد.

وظایف خانه بهداشت:

 • سرشماری سالانه وثبت اطلاعات
 •  آموزش بهداشت عمومی
 •  مراقبت از زنان باردار
 •  مراقبت از کودکان
 •  تنظیم خانواده
 •  اموزش ومراقبت تغذ یه ای
 •  مراقبت از دانش اموزان وبهداشت مدارس
 •  بهداشت دهان و دندان
 •  ایمن سا زی
 •  نظارت بر موازین بهداشت حرفه ای
 •  بازدید منزل
 •  بیمار یابی
 • درمان برخی از بیماریها
 •  کمکهای اولیه درمانی

 

مراقبت از زنان باردار.

مراقبت از کودکان

نظارت بر موازین بهداشت حرفه ای

محیط عمومی روستا

فضای مورد نیاز خانه بهداشت

بهداشت محیط اماکن عمومی

همکاری با دانشجویان اعزامی

درمان برخی از بیماریها بر اساس پروتکل

کمک های اولیه درمانی و پیگیری درمان

مدیریت: روابط کارکنان خانه بهداشت:

بازتوانی و کمک به معلولان

ارتباط خانه بهداشت با مرکز بهداشتی مربوط:

حجم خدمات خانه بهداشت

ارتباط فضاهای فیزیکی در یک خانه بهداشت

 

دانلود مطالعات معماری خانه بهداشت

 • 35 صفحه فایل Word (با نمونه مشابه، عکس و …کامل )
 • تماس: 09398314609

پرداخت آنلاین و دریافت لینک دانلود در ایمیل

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا