دانلود رساله دانشكده هنر و معماری Architectural university

دانلود رساله دانشكده هنر و معماری

پایان نامه معماری – مدرسه معماری دانشكده هنر و معماری

دانشكده هنر و معماری : تاريخچهْ احداث مدرسه و دانشگاه در ايران از قدمت بسياري برخوردار است و مي توان سابقهْ آن را به دوران پيش از اسلام رسانيد. آموزش از جمله مواردي است كه در اوستا بر آن تأكيد شده است. از اين رو در منابع پيش از اسلام اشارات بسياري به چگونگي آموزش طبقات مختلف اجتماعي شده است. اين آموزش تنها در سطوح ابتدايي نبود بلكه وجود مكاني رساله دانشكده هنر و معماری به نام مدرسه«گندي شاپور» (جندي شاپور) كه در دورهْ ساساني پايه گذاري شده بود و براي تدريس در آن علاوه بر استفاده از معلمان ايراني از معلمين و دانشمندان و فلاسفهْ مدرسه معماری ساير مليت ها نيز دعوت به عمل مي آمد، گوياي اهميت علم آموزي در ميان نياكان ماست. حملهْ اعراب به ايران باعث شد كه مردم مناطق مختلف از طريق صلح يا جنگ به پذيرش اسلام گردن نهند. آميزش دست آورد قوم غالب با فرهنگ بومي ايران زمين، زايش فرهنگ و تمدن غني ايراني ـ اسلامي را به دنبال داشت كه براي چندين قرن توانست در عرصهْ گيتي جايگاه بدتر را به خود اختصاص مي دهد.ورود آيين جديد و پذيرش آن از سوي مردم نياز به تعليمات وسيعي در تمام سطوح دانشكده هنر و معماری داشت  و از آنجا كه با ورود اسلام سيستم طبقاتي (كاستي) حكومت ساسانيان، كه از جمله عوامل اضمحلال اين حكومت بود، در هم شكسته شد و در هر كجا كه مسجدي بنا شد تدريس آموزش علوم ديني، قرآن و در كنار آن ساير دروس نيز در همان مكان متداول شد.

به مرور ايام ديگر مساجد به تنهايي پاسخگوي نياز آموزشي جامعه نبودند. به ويژه كه با در هم شكسته شدن نظام طبقاتي ديگر محدوديتي براي تحصيل وجود نداشت و تمامي اقشار اجتماع مي توانستند به فراخور هوش و استعداد خود به تحصيل بپردازند. از اين روي مكان ديگري به نام مدرسه معماری، گاه در كنار مسجد و گاه به طور مستقل بنا شد. اين مدارس جداي از مكتب خانه هايي بودند كه در محلات مختلف شهرها به كار سوادآموزي كودكان اشتغال داشتند.

اين مدارس نه تنها روز به روز بر تعدادشان افزوده مي شد، بلكه به وسعت و تجهيزات و تأسيسات جانبي اش افزوده مي شد و از مكاني ساده كه دانش آموزان حلقه وار در اطراف استاد خود تجمع مي كردند،؛ رساله دانشكده هنر و معماری به مكان هايي فراخ با اتاق هاي متعدد براي اسكان مدرسه معماری، كه گاه در دو طبقه در اطراف يك يا دو حياط مركزي بنا شده بودند، تبديل شد.

در اين مدارس علاوه بر آن كه مكاني براي اقامت در اختيار طلاب قرار داشت، غالباً مبالغي نيز به عنوان مدد معاش به آنها پرداخت مي شد، اساس ساخت اين مدارس بر عهدهْ همت عالي افراد خير استوار بود و غالباً جزء موقوفات بود و علاوه بر خود مدرسه، كه يك بناي وقفي به حساب مي آمد، املاك وقفي زيادي به عنوان پشتيبان براي حفظ و نگهداري اصل بنا و نيز مخارج جاري آن از پرداخت رساله دانشكده هنر و معماری حقوق مدرس و خادم و … گرفته تا مبالغي به عنوان مدد معاش براي تأمين زندگي طلاب.

اگرچه به درستي نمي دانيم براي اولين بار چه كسي پرداخت مستمري به طالبان علم در مدارس را متداول كرد. اما نمي دانيم كه در مدارس نظاميه؛ كه مي توان آنها را سلف دانشگاه هاي امروز دانست، كه به همت خواجه نظام الملك و با اهداف سياسي و مذهبي و اجتماعي خاص رساله دانشكده هنر و معماری او شكل گرفت، اين كار مرسوم بود.

 

در فصل اول اهداف و ضرورتهای طرح مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل دوم مطالعات تاریخی شامل تاریخ هنر و انواع آن و نظریه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل سوم بررسی های اقلیمی منطقه و راهکارهای طراحی اقلیمی ذکر شده است.

در فصل چهارم سایت مورد نظر تحلیل شده و دلایل انتخاب آن بیان شده است.

در فصل پنجم برنامه ریزی کالبدی شامل ریز فضاهای مورد نیاز در دانشکده و مساحت لازم آن با توجه به سرانه ها محاسبه شده است.

در فصل ششم چند نمونه از دانشکده های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل هفتم استانداردهای بین المللی در رابطه با موضوع بیان شده اند.

فصل هشتم شامل مبانی نظری طرح می باشد. در فصل نهم به فرایند طراحی پروژه شامل سازه و آکوستیک و راهکارهای طراحی ارائه شده است.

فصل اول اهداف و ضرورت ها

مقدمه

چكيده تحقيق :

1_1 ) بيان مسئله:

1_2 ) بدنه مسئله :

1_3 ) نتيجه مسئله :

1_3_1 ) بیان اهداف طرح :

هدف کلی :

اهداف جزئی :

 

فصل دوم : مطالعات تاريخی

2_1 ) تايخچهْ مدارس و دانشگاهها

2_2 ) نگرش به هنر

2_2_1 ) فعاليت هنر

2_2_3 ) طبقه بندي هنر از ديدگاه نيوتن:

2_2_4 ) طبقه بندي هنر از ديدگاه هگل بر اساس سبك:

 1. سمبوليك
 2.  كلاسيك
 3.  رمانتيك

همچنين هنر را مي توان از لحاظ كاربرد، شكل، محتوا و يا بستر اجتماعي تقسيم بندي نمود كه در ذيل به آن اشاره مي كنيم:

 

ـ انواع هنر از لحاظ شكل:

 1. تجسمي
 2. آوايي مانند موسيقي و آواز
 3. تركيبي مانند تئاتر و سينما

 

ـ انواع هنر از لحاظ محتوا:

 1. مقدس
 2. سنتي مانند قالي بافي و سفالگري
 3. مدرن

 

ـ انواع هنر از لحاظ كاربرد:

 1. آييني مانند رقص در آيين بودا
 2. مستقل مانند قالي بافي و فلزكاري
 3. محض

 

ـ انواع هنر از لحاظ بستر اجتماعي:

شهري ـ ملي مانند مينياتور

روستايي ـ منطقه اي مانند گليم

گروهي

فردي

فصل چهارم تحلیل سایت و دلایل انتخاب

فصل پنجم:برنامه ريزی كالبدی ـ متدلوژی طراحی

 

تعيين ظرفيت، تعداد و سطح فضاهاي آموزشی:

رشته ها و مقاطع تحصيلی

رشته هاي مختلف تحصيل در گروه هنر عبارتند از: معماري، شهرسازي، موسيقي، هنرهاي نمايشي و گروه هنرهاي تجسمي، كه از گروههاي فوق رشته هاي زير براي دانشكدهْ هنر در نظر گرفته شده است:

1.      معماري

2.      موسيقي

3.       نمايش (از گروه هنرهاي نمايشي):

الف)ادبيات نمايشی   ب) بازيگری   ج) كارگردانی      د) صحنه آرايی   ه) نمايش عروسكی

4.      گروه هنرهاي تجسمی:  الف) گروه هنرهاي تجسمی   ب) طراحي صنعتی   ج) عكاسی    د) مجسمه سازی.

 

جمعيت ورودي سالانه

تعيين ظرفيت تعداد و سطح فضاهاي آموزشی

5_1 )  فضاهاي مورد نياز براي دروس نظری

5_2 ) گروه معماری

رشته معماری:

كارگاه ها:

 • كارگاه شناخت مواد و مصالح:
 • كارگاه نجاری:
 • كارگاه ماكت سازی:
 • كارگاه عكاسی:

5_3 ) گروه هنرهاي تجسمی:

5_4 ) رشته طراحي صنعتی:

5_5 ) رشته ارتباط تصويری:

كارگاه چاپ سيلك:

كارگاه چاپ دستي (حكاكي):

كارگاه باتيك (چاپ روي پارچه):

5_6 ) رشته عكاسي:

لابراتوار عكاسي رنگی:

لابراتوار عكاسي سياه و سفيد:

5_7 ) رشته مجسمه سازی:

كارگاه مجسمه سازي:

كارگاه سفال سازی:

5_8 ) گروه موسيقي:

5_9 ) گروه هنرهاي نمايشي

آتليه هاي بازيگري و كارگردانی:

سالن تمرين بازيگری:

گرايش كارگردانی:

كارگاه دكور:

گرايش نمايش عروسكی:

5_10 ) تعيين ظرفيت تعداد و سطح فضاهاي كمك آموزشی:

5_10_1 ) كتابخانه:

مجموع مواد کتابخانه

ج) نحوۀ سازماندهی مواد:

ـ سالن قرائت عمومی:

ـ سالن قرائت مرجع:

ـ سالن مجلات:

ـ سالن اسناد و مدارک (پروژه ها):

ـ سالن میکرو فیلم ها:

ـ واحد خدمات اداری:

5_10_2 ) سالن اجتماعات:

5_10_3 ) نمايشگاه:

5_10_4 ) مركز كامپيوتر:

پيشنهادات مشخص براي مركز انفورماتيك:

5_11 )  فضاهاي اداري:

فضاهاي كمك آموزشي مربوطهْ هر يك از گروه ها:

ـ اتاقهاي اعضاي هيئت علمي:

5_12 ) نهار خوري:

فضاي ورزشي:

5_13 ) كادر عملي مورد نياز:

كادر اداري و خدماتي مورد نياز:

پاركينگ:

5_14 ) خوابگاه

5_14_1) شرايط جاي زندگي و مبلمان

5_14_2 ) خوابگاه

5_14_3 ) وسايل بهداشتی

5_14_4 ) غذاخوري

5_14_5 ) دفاتر

5_14_6 ) پاركينگ

5_14_7 ) مسائل جانبي

5_15 ) نمازخانه:

5_15_1 ) مسجد:

5_16 ) درمانگاه:

5_16_1 ) وظیفه بخش اورژانس:

5_16_2 ) تزریقات:

5_16_3 ) پانسمان:

5_16_4 ) داروخانه:

5_17_5 ) صندوق:

5_18 ) نكات عمده در طراحي كلاسهاي درس دانشگاهی

5_18_1 ) سكوي جلويي كلاس

5_18_2 ) سيستم های نمايش فيلم

5_18_3 ) جاي نشستن و دامنهْ ديد

5_18_4 ) تسهيلات براي گروه هاي بزرگ

 

فصل ششم :نمونه ها و بررسی كارها مشابه

پایان نامه معماری - مدرسه معماری دانشكده هنر و معماری

6_1 ) دانشكده هنر هاي زيبا

6_2 ) دبیرستان دیاموند رنچ (diamond ranch high school )

6_3 ) دانشگاه کیس وسترن ریزرو (peter b.lewis building, case western reserve university )

 

فصل هفتم: استاندارد های بين المللی

7_1 ) فضاهای آموزشی

7_1_1 ) سالن سخنرانی و درس و تئاتر

شكل اساسی سالن

7_1_2 ) سالن سخنرانی و تدريس

انواع جاي نشستن

7_1_3 ) كنفرانس، تدريس

7_1_4 ) استوديو طراحی

7_1_5 ) استوديوهای هنرهای زيبا و ظريف

7_1_6 ) كارگاه ها

7_1_7 ) انباری ها

7_1_8 ) استوديوهاي رسم فنی و غير فنی

7_2 ) كتابخانه:

7_2_1 )كتب مرجع

7_2_2 ) وسايل:

7_2_3 ) واحد هاي قفسه كتاب :

7_2_4 ) قفسه ها

7_2_5 ) خواندن و مطالعه:

7_3 ) خوابگاه:

7_3_1 ) شرايط جاي زندگي و مبلمان:

7_3_2 ) وسايل بهداشتی:

7_3_3 ) آشپزخانه:

7_4 ) نمايشگاه:

7_4_1 ) نوررسانی:

7_5 ) فضاهاي ورزشی:

7_5_1 ) بهره گيري از فضاي مشترك:

7_5_2 ) انباری:

فصل هشتم: مباني نظري طرح

 

مباني نظري طراحی

فصل نهم :ارائه فرايند طراحي پروژه

9_1 ) سازه:

9_1_1 ) درز انبساط

9_1_2 ) سقف كاذب

9_1_3 ) عايق كاري

9_2 ) سيستم پيشنهادی براي ديوارهاي ساختمان

9_2_1 ) ديوار و سقف پيش ساخته

9_2_2 ) استانداردهاي رعايت شده در اين نوع پانل ها

9_2_3 ) خصوصيات اين نوع پانل

9_3 ) آكوستيك

9_3 _1 ) انتشار و تباهي صدا در تالار

9_3_2 ) راهكارهاي طراحي

9_3_3 ) سازه اوليه فضاها:

9_3_4 ) سازه ثانويه:

فهرست منابع مآخذ

خرید و دانلود رساله دانشكده هنر و معماری

• 160 صفحه فایل Word (کامل)
• تماس:0939.831.4609

دانلود رساله دانشكده هنر و معماری – 5 مگابایت

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا