دانلود رساله و پایان نامه معماری

رساله پارک علم و فناوری + دانلود رایگان نمونه مشابه نقشه اتوکد

دانلود رساله پارک علم و فناوری رایگان نمونه مشابه نقشه اتوکد Science and Technology Park

دانلود رساله پارک علم و فناوری Science and Technology Park

چکیده :

پایان نامه معماری رساله پارک علم و فناوری : امروزه میتوان گفت که به علت های گوناگونی از جمله تحولات  فراوان و عمده ای که در تکنولوژی  اطلاعاتی  در حال  شکل گیری هستند و البته با توجه به  اینکه پارک های علم  و فناوری را به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های نظام  ملی  نوآوری دانست ؛ ما مشاهده  حرکت سریع  جوامع  در حال  توسعه هستیم. این حرکت به سوی  ایجاد و بهره برداری  از این پارکها  پیش میرود. در این رساله ، تلاش شده است که به بررسی جایگاه پارکهای  علم  و فناوری  و  نقش فرآینده آن که واقعا میتواند در جامعه های  در حال توسعه امروزی ما،  و میزان تأثیر  عملکرد  آنها در  جهت رفع  موانع و  مشکالات موجود  در سر راه اهداف  و سیاستهای  این جوامع پرداخته شود .

برای طراحی پارک فناوری ما پیشنهاد میکنیم که : در خصوص ارائه مكان همواره محدوديت هايی دارند،و ما براي رفع محدوديت های فيزيكی مي توانیم از ايده های پارك هاي فناوري مجازي استفاده کنیم كه به موازات ساير پارك های موجود، بنوانند شركت ها را استقرار دهند . و به این صورت شركت ها مي توانند از مزاياي حضور در پارك ها و هم چنين مشاوره هاي ارايه شده در پارك ها و ساير خدمات پارك های فناوری است استفاده كنند . نكته قابل تأمل اين كه هر چه مشاوره ها ي ارايه شده در پارك ها تخصصي تر باشد، شركت ها به نحو مطلوب تري مي توانند از آن بهره مند شوند . چرا كه استفاده از تجارب و هم چنين مشاوره هاي متخصصان امر خصوصا در زمينه مسايل مربوط به بازارمي تواند تاثير فزايند ه اي بر رشد شركت ها داشته باشد و بايستي تلاش بيش تري در اين زمينه انجام شود.

 

international Association of science

دانلود رساله پارک علم و فناوری + دانلود رایگان نمونه مشابه نقشه اتوکد

دانلود رساله پارک علم و فناوری + دانلود رایگان نمونه مشابه نقشه اتوکد

فهرست رساله پارک علم و فناوری

فصل اول : مقدمه

پیشگفتار

فناوري ابزار دستيابي به دانشگاه كارآفرين است كه با ارايه امكانات و خدمات مناسب
ديدگاه هاي متفاوت نسبت به پارك هاي علم و فناوری
فصل اول : مطالعات پایه
پیشینه پارک فناوری:
تاریخچه
ويژگي هاي اصلي پاركهاي علمي و فن آوری
ويژگي اول
ويژگي دوم:
ويژگي سوم
ويژگي چهارم:
ويژگي پنجم:
ويژگي ششم
ويژگي هفتم
ويژگي هشتم
ويژگي نهم
انواع پارک‌های علمی و فناوری:
نام‌ها و اصطلاحات پارک فناوری:
انگيزه‌هاي پيدايش و تأسيس پاركهاي علمي و فناوری
اهداف پارک فناوری:
جایگاه پارک علم و فناوری:
جایگاه پارک‌های علم وفناوری در توسعه کشورها:

انواع پارک‌های علمی و فناوری:
ویژگی‌های اصلی پارک‌های علمی و فناوری
زایش صنعت از صنعت.
اطلاعات:
ثبت و اختراعات:

فصل دوم : مبانی نظری طراحی پارک علم و فناوری

پژوهش و تحقیق
تحقيق چيست؟
واژة تحقيق
پژوهش
پژوهش علمی
انواع تحقيق و پژوهش
مفاهيم
عوامل تعيين كننده در پژوهش
پژوهش در كشورهاي جهان
دلايل عدم توسعه پژوهش در ايران
علل فرهنگی
علل اجتماعی
علل فني
راههاي كمك و تشويق محققين 46
11. راهکارهای حمایتی دولتها از انکوباتورها :
معیارهای مکان‌یابی پارک‌های علمی و فناوری:
خدمات قابل ارائه به مراکز مستقر در مرکز رشد:
خدمات عمومی:
خدمات اطلاع رسانی:
خدمات مشاوره‌ای و آموزشی:
خدمات فنی و تخصصی
تعريف پارك علم و فن آوري
جايگاه پارک های علمی و فن آوری
انواع مختلف پارك ها
نظام حمايت از شركتها و صنايع نوپا در پاركهاي فن آوري (فضاي انكوباتور)
شركتهاي تحقيق و توسعه
ساختمان انكوباتور
پاركها و شهركهاي علمي و فن آوری
آموزش
اطلاعات
ثبت و اختراعات
وجود ساختار علمي و فني مناسب
مركز رشد واحدهاي فن آوری
مراحل رشد مؤسسات
دوره رشد
دوره رشد مقدماتی
تعهدات مؤسسات مستقر در مرکز رشد
شرايط پذيرش مؤسسات در مركز رشد
هسته تحقيقاتی
شركتهاي كوچك و متوسط فن آوری
خدمات مشاوره اي و آموزشی
خدمات فني و تخصصی
خدمات مالي و اعتباری
ساير تسهيلات
طرح فن آورانه
امتيازات قانوني پارك
اعضاي واجد شرايط

فصل سوم : ضوابط و استانداردها

ويژگی و امتيازات پارك علم و فن آوری صنعت آب و برق
عناوين كميته هاي تخصصی
پذيرش واحدهاي فن آور
واحدهای قابل پذیرش
شرایط پذیرش
ویژگی های موسسات دانش محور
پارک علم و فناوری کجاست؟
ویژگی های اصلی پاركهای علمی و فن آوری
سرویسهای ممتازی كه در پاركهای علمی و فن آوری ارائه می‌شوند:
معیارهای مكان یابی پاركهای علمی و فن آوری
خدمات قابل ارائه به مراكز مستقر در مركز رشد
پارک علم و فناوري چيست؟
تقسیم بندی پارک های فناوری
پارك‌هاي علمي و فناوري: هرم ارتباطي دولت، صنعت و دانشگاه
تدوين و راه اندازي سيستم ملي نوآوري(NIS)
مفهوم پارك هاي علمی و فناوری
سه مشخصه اصلي پارك هاي علمي و فناوری
اهداف و وظايف پارك هاي علمي و فناوری
پارك‌هاي علمي و فناوري و دانشگاه ها
پارك‌هاي علمي و فناوري و اشتغال

فصل چهارم : برنامه فیزیکی و فضاهای مورد نیاز پروژه

خدمات عمومی
ايجاد ارتباط بين صنايع
وظايف و نقشهاي عمده پاركهاي فناوری
کمک به ارتقاء دانش فني واحدهاي فناوری
تسهيل فرآيند انتقال تكنولوژی به صنايع كشور
ويژگيها و آثار شهركهای فناوری
سرويسهايي كه در پاركهاي علمي و فناوری
ثبت و اختراعات
الزامات:
امکانات:

فصل پنجم: برسی نمونه های موردی

پارک علم و فناوری خلیج فارس
پاركهاي فناوری هند
پارك‌هاي نرم‌افزاري هند
پارک نرم افزاری کرالا
شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان
اهداف شهرك علمي و تحقيقاتی اصفهان
خط مشي شهرك علمي وتحقيقاتی اصفهان
پارك فناوري Quebec 171
فعاليتهاي High-Tech 172
چشم انداز پارک
اهداف راهبردي پارک
شرح خدمات پارک
ماموريت
آيين نامه ها
شيوه نامه ها
معرفی پارک فناوری پردیس
اهداف و برنامه‌های كلی پارك فناوری پردیس
وظایف پارك

فصل ششم : مطالعات طراحی و آنالیز پار کهای علم و فناوری ايران

جایگاه پارک های فن آوری  ابعاد و کارکردهای سازمان

محیط، فناوری و فرهنگ

دستيابي به فعاليت محوری پار ك علم و فناوری :

فعاليتهای محوری و هدف نهایی

پار كهاي علم و فناوری :

الگوی مفهومی ساختار سازمانی پار ك علم و فناوری کشور :

 1. واحد مديريت اداري – مالی
 2. واحد مديريت راهبردي و توسعه پارك
 3. واحد مديريت خدمات فنی- تخصصي
 4. واحد مديريت امور مؤسسات
 5. واحد مديريت امور عمراني و تسهيلات
 6. واحد مديريت سرمايه گذاری و مالی
 7. واحد مديريت انتقال فناوري، بازاريابي وامور بين الملل :
 8. ملاحظات الگوی مفهومی پيشنهادی :

ساختار نهايي پار كهای علم و فناوري کشور

 

فصل هفتم : نقش پارک های علم و فناوری در توسعه کارآفرینی

نقش کارآفرینی طراحی و ایجاد پارک های فن آوری

پارک های علمی در ایران :

جايگاه و اهميت پارک هاي علمي و تحقيقاتی:

برسی مهم ترین اهداف پارکهاي علمی در ایران

 •  شبكه سازی
 • تحريك نوآوری
 •  توسعه منطقه ای
 • پشتيباني از كسب وكارهاي جديد
 • پار كهاي علمي و فناوري ابزار توسعه كارآفرينی

 

فصل هشتم: اقلیم و سایت محل قرارگیری

محل سايت و اهميت انتخاب آن :
سابقه پيدايش منطقه 22 شهرداری تهران
نمودار پارک علم و فناوری
نتیجه گیری :
پيشنهادها
منابع و ماخذ

 

دانلود رساله پارک علم و فناوری

 •  225  صفحه فایل Word (با نمونه مشابه کامل)
 • تماس:0939.831.4609

پرداخت آنلاین و دریافت لینک دانلود در ایمیل

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا