رساله پردیس فرهنگی و باغ ایرانی – پایان نامه معماری

دانلود رساله پردیس فرهنگی با تاکید بر مفهوم باغ ایرانی

رساله پردیس فرهنگی تفریحی با تاکید بر مفهوم باغ ایرانی

چکیده

بشر از ابتدای خلقت، زندگی خود را در طبیعت آغاز کرده و عناصر طبیعی و اثرات فرح بخش باغ در باورها و فرهنگ عامه مردم از همیت قابل توجهی برخوردار بوده است.نیاز انسان به طبیعت نیازی است انکارناپذیر، اوغات و تفریح بخش مهمی از زندگی روزمره افراد را تشکیل میدهد که توجه به باغ و باغ سازی در فرهنگ ها و تمدن های مختلف از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. در باغ ایرانی، از علائم و ویژگی های خاصی در طراحی محیطی استفاده شده که دارای هر کدام از آنها  مفاهیم و ویژگی خاص خود را دارند.در نظر گرفتن پتانسیل های موجود در کرمانشاه  و کمبود فضاهای فرهنگی – تفریحی در یک مکان ایجاب میکند تا به این مهم ارزش بیشتری داده شود و به همین دلیل وجود فضاهای فرهنگی، تفریحی در کنار آثار تاریخی طاق بستان برای تفریح گردشگران و نشان دادن فرهنگ این استان به آنها امری ضروری میباشد. حال آنکه این مجموعه میتواند موجب جان گرفتن مناطقی گردد که همگان فراموش کرده اند.

فهرست پایان نامه پردیس فرهنگی و باغ ایرانی

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

1-1- بیان مسئله

2-1- ضرورت تحقیق

3-1- اهداف تحقیق

4-1- سوال های تحقیق

5-1- فرضیه های تحقیق

6-1- روش تحقیق

7-1- ساختار فصول

فصل دوم : ادبیات پژوهش پردیس فرهنگی و باغ ایرانی

مقدمه

2- 1- بخش اول : تعاریف

1-1-2- مفهوم پردیس

2-1-2- مفهوم فرهنگ

3-1-2- مفهوم باغ ایرانی

3-1-2-1 معنای باغ از دیدگاه برخی نویسندگان

2- 3- بخش دوم : پیشینه تحقیق (ادبیات موضوع)

2-2-2-1- دوران باستان، بین النهرین (2500 سال قبل از میلاد)

2-2-2-2- دوران باستان مصر (2500 سال قبل از میلاد)

2-2-2-3- دوران باستان، یونان (از قرن پنجم پیش از میلاد تا قرن چهارم)

2-2-2-4- دوران باستان، روم (از اواخر قرن چهارم قبل از میلاد تا قرن پنجم بعد از میلاد)

2-2-2-5- دوران باستان ایران، ( از قرن پنجم پیش از میلاد تا قرن هفتم بعد ار میلاد)

2-2-2-6- قرن های میانی (از قرن پنجم تا قرن پانزده میلادی)

2-2-2-7- باغ های اندرونی خلفای بنی امیه در اندلس (از قرن هشتم تا پانزدهم میلادی)

2-2-2-8- دوران انسانگرایی (از قرن پانزدهم تا اواخر قرن شانزدهم)

2-2-2-9- دوران باروک (قرن هفدهم)

2-2-2-10- نقش فرانسه در تکامل طراحی منظر (قرن هفده ام)

2-2-2-11- عصر روشنگرایی (قرن هجدهم)

2-2-2-12- باغ منظره ای در انگلستان (قرن هجدهم)

2-2-2-13- باغ سازی شرقی (چین)

2-2-3- پیشینه باغ سازی در ایران

2-2-4-1- باغ سازی در دوره باستان

 1. هخامنشیان
 2. ساسانیان
 • باغ سازی در دوران اسلام
 • باغ سازی در دوران تیموری
 • باغ سازی در دوران صفویه
 • باغ سازی در دوران زندیه
 • باغ سازی در دوران قاجار
 • باغ سازی در دوران پهلوی

2-2-5- برسی تطبیقی درونگرایی و برونگرایی باغ های دوران قبل اسلام و بعد اسلام

2-2-5-1- برسی مصادیق مختلف باغ سازی دوران قبل اسلام و دوران بعد اسلام

2-2-6- برسی تطبیقی مبانی نظری مرتبط با مقوله موقعیت قرارگیری و تعداد طبقات کوشک

2-2-7- الگوهای باغ ایرانی

2-2-7-1- الگوی 1- کوشک در انتهای باغ :

2-2-7-2- الگوی 1- کوشک در یک سوم بالایی باغ :

2-2-7-3- الگوی 1- کوشک در مرکز باغ :

2-2-7-4- الگوی 1- کوشک در حیاط خوت باغ :

2-2-8- انعکاس باغ ایرانی در هنر فرش، سفال ، نقاشی و مینیاتور

2-2-9- باغ ایرانی در آثار هنری به جای مانده از قرن های گذشته

2-3- بخش سوم: چهار چوب مفهومی (ادبیات پژوهش)

2-3-1- مفهوم باغ ایرانی

2-3-2- تقسیم بندی انواع باغ ایرانی با توجه به خصوصیات کالبدی

2-3-2- تقسیم بندی انواع باغ ها با توجه به کارکرد اصلی باغ

2-3-4- عناصر موجود در باغ ایرانی

 1. آب
 2. گیاهان
 3. کوشک
 4. ورودی

اصول طراحی معماری یاغ ایرانی :

 1. سلسله مراتب
 2. تقارن
 3. مرکزیت
 4. ریتم
 5. هندسه
 6. سلسله مراتب
 7. شفافیت و سیالیت

بخش چهارم : نمونه های موردی

2-4-1- نمونه های موردی با توجه به موضوع

 • مجموعه فرهنگی ، تفریحی عباس آباد
 • ساختمان لوپن گالانت

2-4-2- نمونه های موردی با توجه به رویکرد :

 • باغ فین کاشان
 • باغ شاهزاده ماهان
 • باغ سعدآباد کاخ سفید (کاخ موزه ملت)
 • ساختمان سفارت ایران، طراحی بر اساس هندسه باغ ایرانی
 • سفارت حمهوری اسلامی ایران در تیرانا
 • پردیس پارس نماد واقعی ایران در اکسپوی پکن
 • باغ هشت بهشت اصفهان
 • باغ نظر
 • باغ جهان نما
 • باغ دلگشا
 • باغ ارم
 • باغ شاپوری
 • یاغ کازرونی
 • اصول منتج شده

فصل سوم : برنامه فیزی و ضوابط و استاندارد ها

مقدمه

3-1- بخش اول : استاندارد ها

3-1-1- معرفی فضاها و ریزفضاهای پردیس فرهنگی – تفریحی

3-1-1-1- گروه بندی عملکردها (کاربریها) با هویت های اصلی

3-1-1-2- ریزفضاهای پردیس فرهنگی – تفریحی

3-1-2- استانداردها و ضوابط ریزفضاهای پردیس فرهنگی – تفریحی

3-1-2-1- فضاهای اداری

 • دسترسی ها
 • ورودی و خروجی
 • پارکینگ ها
 • رستوران ها
 • فضاهای رستوران
 • میز و صندلی های رستوران
 • سرویس های بهداشتی
 • فضای فرهنگی آموزشی
 • ضوابط آمی تئاتر
 • فضاهای خدماتی
 • نورپردازی
 • مبلمان
 • کفپوش ها

ریز فضاهای مجموعه فرهنگی – آموزشی

ریزفضاهای مجموعه اداری و خدماتی و تفریحی

دیاگرام های ارتباطی فضاهای مجموعه

نتیجه گیری

فصل چهارم : شناخت و تحلیل سایت

مقدمه

4-1- بخش اول: شناخت پتانسیل های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی  طبیعی شهر کرمانشاه

فصل پنجم : فرایند طراحی پردیس فرهنگی و باغ ایرانی

5-1- بخش اول: ایده های مطرح شده جهت طراحی این ساختمان

ایده های اصلی

اهداف مجموعه فرهنگی – تفریحی

5-2- بخش دوم : طراحی

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

فهرست اشکال

 

 تصویر 2-1- باغ فین کاشان – منبع (حیدر نتاج، 1387)

تصویر 2-2- مجموعه باغ های بهشهر : عکس هوایی سال 1325، سازمان نقشه برداری کشور

تصویر 3-2- باغ پاسارگاد – منبع (Stronach 1990)

تصویر 4-2- قصر خسرو شیرین – منبع (علایی،1391- 70 )

تصویر 5-2-طرح باغی در سمر قند که شاید همان گل سرخ باشد – منبع (ویلبر 1384، 67)

تصویر 6-2- باغ فین کاشان – منبع (خوانساری و همکاران 1380، 84 )

تصویر 7-2- باغ هشت بهشت – منبع  (حکمت کهن، منظر جدید، موزه هنرهای معاصر تهران )

تصویر 8-2- باغ جهان نما – منبع (نعیما، 1392)

تصویر 9-2- الگوی کلی باغ سازی دوران قبل اسلام -از نظر درون گرایی و برون گرایی کاخ نسبت به باغ – منبع (نگارنده)

تصویر 10-2- الگوی کلی باغ سازی دوران اسلامی از منظر دورن گرایی و برون گرایی کوشک نسبت به باغ – منبع (نگارنده)

تصویر 11-2- موقعیت ایوان در کاخ های قبل اسلام – تقریبا تمامی کاخ های دوران قبل اسلام به استثنای برخی موارد از این الگو تبعیت میکنند و ایوان در آنها فقط نقش یک فضای عبوری را دارد

 تصویر 12-2- موقعیت ایوان در کوشک های دوران اسلامی – در کوشک های این دوران ایوان های متعدد علاوه بر تامین دسترسی به عنوان یکی از اندام های اصلی مطرح بوده و منظری زیبا را به باغ را نیز فراهم می آورند.

 تصویر 13-2- الگوی کلی روابط میان کاخ – معبد و باغ و اطراف مجموعه باغ های قبل اسلام

 تصویر 14-2-الگوی کلی روابط میان کوشک- باغ و اصراف مجموعه باغ های اسلامی

 تصویر 15-2-الگوی فضای اصلی کاخ – باغ و باغ – معبد دوران قبل از اسلام گشودگی های موجود در بدنه این فضا عموما از یک سو به حیات اندرونی ، از طرفین به فضاهای سرپوشیده و از یک سمت به ایوان ختم میشود و فقط نقش معبر دارند.

 تصویر 16-2- الگوی فضای اصلی کوشک های دوران اسلامی گشودگی های آن علاوه بر ایجاد فضای دسترسی دیدی زیبا را در باغ ایجاد میکند.

 تصویر 17-2- مدل معماری ترسیم شده بر اساس سلسله مراتب توصیفی برای بهشت آرمانی در آیین زرتشت

 تصویر 18-2-مدل معماری ترسیم شده بر اساس سلسله مراتب چهار گانه در محور اصلی و تفکیک فضاهای همجنس

 تصویر 19-2- مدل ترسیم از محور بندی باغ بر مبنای آموزه های اوستا، بر اساس این آموزه ها همه چیز در دنیا دوگانه بوده و نیکی و بدی، خوب و زشت، هستی و نیستی، و … در کنار یکدیگر  مفهوم می یابند.اساس سعادت از دید اوستا، میانه روی و اعتدال در بین این دو محدوده است

 تصویر 20-2- مدل محور بندی باغ مبنی بر آیات قرآنی در توصیف بهشت، بر مبنای توصیفات مذکور در سورع الرحمن و محمد، بهشت از دو باغ درون و چهار نهر تشکیل یافته است.

 تصویر 22-2- مدل معماری ترسیم شده بر اساس تعریف جایگاه اهورا مزدا – انسان و طبیعت نسبت به یکدیگر.

 تصویر 22-2- مدل معماری ترسیم شده بر اساس توصیفات قرآنی در مورد غرفه های بهشتی، بر اساس این مدلريال کوشک با قرار گیری بر روی آب های روان از هوایی تازه برخوردار میشود. تعداد طبقات و افزایش ارتفاع، نسبت بنا با آسمان را افزایش داده و دید بهتری را به باغ دارد.

 تصویر 23-2- کوشک در انتهای باغ – منبع (لیتکوهی 1389، 33-34)

 تصویر 24-2-کوشک در یک سوم بالایی باغ – منبع (لیتکوهی 1389، 33-34)

 تصویر 25-2-کوشک و حیات خلوط- منبع (لیتکوهی 1389، 33-34)

 تصویر 26-2- باز شناسی باغ ایرانی – منبع (مسعودی 1382)

 تصویر 28-2-قالی – باغ، شمال غربی کردستان، قرن 18م، موزه هنری متروپولیتن نیویورک

 تصویر 30-29-2- باغ ایرانی و تاثیر آن در مینیاتور منبع (مسعودی 1382)

 تصویر 31-2- حوض آب در میان درختستان نقشمایه های رایج سفالیته – منبع تصویر 2-32- نقش درختان در سفال های شوش،و تخت جمشید منبع: (علایی 1391)

 تصویر 34-2- پرسپلیس سنگ تراشی پلکان آپادانا

 تصویر 35-2- گلدان برنزی مربوط به سده نهم یا دهم قبل از میلاد در لرستان – منبع علایی 1391

 تصویر 36-2- بوستان نوروز و پارک اکو

 تصویر 1 تا 5 -2- اسکیس های معماری

تصویر 5-4 روند طراحی سایت

تصویر 5-10 نمای شمالی – جنوبی – شرقی – غربی

تصویر 5-15- طبقات زیرزمین – همکف – اول و دوم – پلان اداری – پلان رستوران – برش ها


پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی معماری (M.A)

گرایش : مهندسی معماری

طراحی رساله پردیس فرهنگی – تفریحی طاق بستان کرمانشاه با تاکید بر مفهوم باغ ایرانی

ایده های طراحی برای باغ و فضای سبز

دانلود رساله پردیس فرهنگی و باغ ایرانی با لینک مستقیم

 

150 صفحه فایل pdf (کامل )

تماس:0939.831.4609

دانلود رساله پردیس فرهنگی و باغ ایرانی – 58 مگابایت

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا