دانلود رساله و پایان نامه معماری

رساله فرودگاه معماری + نقشه اتوکد نمونه مشابه رایگان Airport autocad

دانلود رساله فرودگاه بین المللی

برنامه ریزی فیزیکی فرودگاه  دانلود ریز فضاها و دانلود نقشه اتوکد

دانلود رایگان نقشه فرودگاه بین المللی  با لینک مستقیم

دانلود رایگان نقشه با فرمت dwg

 

نقشه سایت پلان معماری فرودگاه

دانلود نقشه سایت پلان معماری فرودگاه

 

دانلود نقشه کامل فرودگاه

دانلود رایگان نقشه کامل فرودگاه بین المللی

دانلود نقشه اتوکد پلان معماری فرودگاه و آشیانه هواپیما
دانلود نقشه اتوکد پلان معماری فرودگاه و آشیانه هواپیما

نقشه طراحی فرودگاه بین المللی

نقشه طراحی فرودگاه بین المللی


مقدمه:  پروژه پایان نامه معماری فرودگاه

 

ما در اين مقاله جهت ارائه اين فضاي پر بحث و نسبتاً مطرح مسير زير را خواهيم پيمود.

 1. پرداختن به فرودگاه و انواع آن و نيز موارد بحث آن در انتخاب نوع فرودگاه، مكان فرودگاه و مباحث مربوطه
 2. شناخت و تحليل اجزاي اصلي فر ودگاه و شناسايي نقاط ضعف، قوت، تهديد و تشديد در سايت و فضاي فرودگاه از ديدگاه معماري
 3. شناخت و معرفي هواپيما به عنوان ابزار اصلي فرودگاه و انواع آن و نيز تأثيرات متقابل آن در ارائه اهداف ياد شده پروژه
 4. شناخت و معرفي عناصر اصلي پرواز و تحليل نقاط قابل توجه از ديدگاه معماري و تأثيرات آن در روند طراحي فضا
 5. شناخت و معرفي ترمينال به عنوان ساختمان اصلي فرودگاه و بررسي اجزاء اين فضا از نظر ابعاد، عملكرد روانشناسي محيط و … و شناخت ارزش آنها در پيشبرد اهداف اصلي طرح
 6. مطالعه موفق ترين آثار مشابه در جهان و تجزيه و تحليل اين نمونه ها از نظر پيشرفت ها و ناكاميها در اهداف مرتبط با اين پروژه
 7. در بحث طراحي معماري ترمينال اولويتبندي و ارزش بخشي به مفاهيم بزرگ معماري يعني عملكرد فرم، فضا، سازه، اقليم و هويت و …

در مورد فرودگاه و بررسي نسبت هر كدام از آنها با اهداف ياد شده از اين جهت كه جايگاه هر كدام آنها در بهبود شرايط و يا ايجاد محدوديت در چه درجه ارزشي قابل بحث است . روابط و ميزان تأثيرات آنها در تقويت يامطرح نمودن سازهگرايي در مورد فرودگاه كه خود نتيجه صنعت Concept تضعيف يك موفق باشد؟ ميزان Concept و تكنولوژي است و نيز زاييده مدرن كه آيا مي تواند يك دخالت عواملي چون فرهنگ و سنت گذشته در عملكردي جديد و يا اقليم در چنين بنايي چگونه ميتواند باشد؟

به منظور يك نواخت ساختن و بهره برداري از تجهيزات مورد لزوم در فرودگاهها دستورالعمل هايي توسط سازمانهاي مختلف جهاني صادر گرديده است، از جمله:

-1 سازمان هواپيمايي آمريكا كه اين دستورالعمل ها را تحت عنوان استاندارد ICAOو F.A.A

صادر ميكند.

-2سازمان هواپيمايي غيرنظامي بين المللي(Iata)  كه بخش نامه هاي خود را در نشرياتي از قبيل انكس 14 (Annex 14) يا ادوايرزي سيركولار ( Advisory a circular) منتشر ميكنند نشريات فوق هر از چند گاه تجديد نظر شده و سپس منتشر ميشوند.

آخرين نشريه مرجع سازمان هواپيمايي كشور آمريكا با استاندارد F.A.A در تاريخ  4/22/1988 تحت عنوان طراحي معماري فرودگاه (Airport Architectural Deign) حاوي استانداردها و مدارك (Standards and Documents)  ميباشد صادر گرديده است.

-3 در ايران سازمان مديريت و برنامه ريزي كليه مباحث مربوط به فرودگاه را دو نشريه به شماره هاي 197 (آيين نامه كاربري اراضي اطراف فرودگا ه ها  و (223 آيين نامه طراحي محوطه زمين فرودگا ه ها )

طراحی معماری فرودگاه، مانند سایر پروژهای معماری مانند طراحی هتل، و مجتمع های بین راهی بسیار پیچیده و مفصل است

كه در تمام مراحل تهيه اين رساله مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت.

فهرست رساله فرودگاه:

مقدمه

فصل اول: مطالعات اقلیمی فرودگاه

اصول طراحي فرودگاه

 • فرودگاه نوع A  -ترانسپورت اقيانوس پيما
 • فرودگاه نوع  -B حمل و نقل قاره ای
 • فرودگاه نوع -C حمل و نقل بين المللي
 • فرودگاه نوع-D حمل و نقل داخلي

انتخاب مكان فرودگاه

 1. كليات
 2. مسائل ترافيكي
 3. مسافرين

طراحي سيستمهاي مختلف فرودگاهها

الف- فرودگاههاي منفرد:

ب- سيستم پراكنده اقماري:

 

مطالعات طراحي رساله فرودگاه

كارهاي مقدماتي

-1 مطالعه مقدماتي در مورد

-2 طراحي اوليه بر حسب اولويت

انواع فرودگاه:

-1 فرودگاه درجه 1

-2 فرودگاه درجه 2

-3 فرودگاه درجه3

تقسيم بندي فرودگاه براساس حريم هوايي:

-حريم فرودگاه

 

انتخاب سايت مناسب براي فرودگاه

2-1- موقعيت:

2-1-1- اقليم :

 2-1-2-آب و هوا :

-1- نمودار و تصوير فرم مطلوب ساختمان(منبع: كسمايي مرتضي، اقليم و معماري)

2-1-3-دما

:2-1-4-بارندگي

:2-1-5- رطوبت

:باد 2-1-6-

1-7- مشخصات اقليمي منبع(كسمايي مرتضي، اقليم و معماري)

2- ساعات آفتابي و روزهاي يخبندان : 2-1-6

2-1-6-3- تابش آفتاب :

2-1-6-4- تبخير :

2-2-1- جغرافياي طبيعي

2-2-2-خاك :

2-2-3- آب

:2-2-4- پوشش گياهي2-2-5-توپوگرافي

:-فرم زمين2-2-5-1- توپوگرافي شهر

:2-3-1- مخاطرات طبيعي

:2-3-1-1-زلزله:

فصل دوم: شناخت هواپيما و عوامل اثرگذار آن در طراحي فرودگاه

شامل:- هواپيماها

– طبقه بندي هواپيماها بر اساس سيستم F.A.A

– معرفي مشخصات ويژه چند هواپيما

– طرز پارك كردن هواپيماها در گيت

– انواع گيت-

-تعداد درب هاي ارتباطي با هواپيما و تأثير آن در طراحي

معايب و  مزايا

-5 سيستم باسينگ

-6 فرودگاهاي گسترده و غير مركزي

-7 فرودگاههاي مختلط

ايده هاي طراحي ترمينال فرودگاه

– ترمينالهاي نوع انتقالي (ترانسپورتر) :

فصل سوم : برنامه فيزيكي كلي فرودگاه

-برنامه فيزيكي كلي فرودگاه

– دياگرام كلي كلان فضاها در فرودگاه

– برنامه فيزيكي پايانه در فرودگاه( سرانه فضاها)

– روابط بين اجزاي پروسه پرواز در فرودگا ه و راهكارهاي توسعه فرودگاه

 

برنامه فيزيكي فرودگاه

مقدمه

-1 تأسيسات فني فرودگاه شامل فضاهاي زير ميشود:

-2 تأسيسات صنعتي فرودگاه شامل بخشهاي زير است:

-3 تأسيسات و تجهيزات جانبي شامل بخشهاي زير ميباشد:

-4ساختمان ترمينال خروج مسافرين شامل بخشهاي زير است:

-5 سالن ترمينال ورود مسافرين شامل فضاهاي زير ميباشد:

-6 فضاهاي اداري و مشترك بين ترمينالهاي ورود و خروج

عرصه بندي فرودگاه:

اهميت موقعيت يابي فضاها

فضاهاي مورد نياز براي ترمينال:

رابطه باند و ترمينال

فصل چهارم: مجموعه ترمينالها

شامل:

ساير ساختمانها و محدوده آنها

نتيجه گيري در مكانيابي اجزاي فرودگاه

ترمينالهاي متمركز و غير متمركز

تحليل حركت در ترمينال ورود و خروج بر حسب نوع كاربري فضاها

تحليل جريان حركت مسافر، بار، توشه

روابط و عملكردها در داخل ترمينال

استانداردهاي طراحي فضاهاي عملكردي ترمينالها

– محوطه انتظار عمومي محوطه بليط و پذيرش توشه

تعداد پيشخوانها

قسمت اداري و توشه داري شركتهاي هواپيماي

يقسمت توشه داري

كنترلهاي امنيتي

سالنهاي ميهمانان عالي مقام دولتي و مسافران ويژه تجاري

راهرو

فصل پنجم بررسي برخي نمونه هاي موجود

– تجزيه و تحليل فرودگاه هامبورگ (ترمينال 4 )

– تجزيه و تحليل فرودگاه T.W.A

– چند تصوير و معرفي مختصر از فرودگاه دالاس

بررسي نمونه هاي موجود :

فرودگاه هامبورگ

-4 سازه

-9 تنظيم شرايط محيطي

فرودگاه T.W.A

-9 تنظيم شرايط محيط ترمينال

فصل ششم

مباني نظري طرح ملاحضاتي در ارزشهاي فرم، عملكرد و سازه

 • بخش 1: فرم، عملكرد و سنت
 • بخش 2 : سازه و سازگاري آن با فرم و عملكرد
 • بخش3: اقليم و ارتباط آن با طراحي فرودگاه

فرم عملكرد سنت در فرودگاه

مشخصات كلي طرح:

ارتباط پيام و رمز با سازه:

رابطه سازه و زيبايي:

رابطه مقياس و پيام سازهاي:

در نتيجه گيري از بحث هاي بالا مي توان گفت:

اقليم و ارتباط آن با طراحي فرودگاه

فصل ششم: مباني نظري طرح ملاحضاتی ارزشهاي فرم، عملكرد سازه فرودگاه

بخش 1: فرم، عملكرد و سنت

بخش 2 : سازه و سازگاري آن با فرم و عملكرد

بخش 3: اقليم و ارتباط آن با طراحي فرودگاه

فرم عملكرد سنت در فرودگاه

مشخصات كلي طرح:

ارتباط پيام و رمز با سازه:

رابطه سازه و زيبايي:

رابطه مقياس و پيام سازهاي:

در نتيجه گيري از بحث هاي بالا مي توان گفت:

اقليم و ارتباط آن با طراحي فرودگاه

فصل هفتم: مباني نظری و مراحل و عوامل تأثيرگذار طراحی فرودگاه

-2 سير كولاسيون طرح) راههاي رسيدن به بناي ترمينال

-1 سير كولاسيون كلي سايت

-2 سير كولاسيون پاركينگها

-3 سير كولاسيون داخل ترمينالها

-4 فضاسازيهاي ترمينال

2 سير كولاسيون پاركينگها:

-3 سير كولاسيون داخل ترمينالها:دهنده انجام شود

-4 فضاسازيهاي ترمينال.–5 در سالن هاي ترمينال

-5 در سالن هاي ترمينال

6- با رعايت عملكردهاي همزمان

-7 در ترمينال

-8 در ترمينال خروج فضاي گيت پرواز

-9 در ترمينال ورود

-10 در هر سالن از ترمينال ورود و خروج

-11 سالن  انتظار

-12 سرويس بهداشتی

دانلود رساله فرودگاه بین المللی با لینک مستقیم

 • 135  صفحه فایل Word (با نمونه مشابه، پلان عکس و …کامل )
 • تماس:0939.831.4609


برای خرید پایان نامه کامل، شامل نقشه ها پلان نما برش اتوکد پوستر فتوشاپ، تماس بگیرید

 

پایان نامه رساله فرودگاه معماری

پایان نامه رساله فرودگاه معماری

پایان نامه رساله فرودگاه معماری

پروژه پایان نامه رساله فرودگاه معماری مطالعات طراحی فرودگاه دانلود نقشه فرودگاه مطالعات دیاگرام ارتباطی ریز فضا معماری Architectural thesis airport design

 • فرودگاه HIA توسط رم کولهاس
 • فرودگاه بین المللی کیش
 • فرودگاه بین‌المللی مشهد
 • فرودگاه بین‌المللی مهرآباد
 •  فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
 • فرودگاه بین المللی شنزن چین
 • فرودگاه کانسای
نمایش بیشتر

‫15 دیدگاه ها

 1. با پوزش
  چطور میشه فایل رساله رو دانلود کرد؟

 2. سلام
  برای دریافت پروژه یا رساله، با مدیر سایت تمای بگیرید:
  صیدی 09398314609

 3. سلام ببخشید من این رساله و نیاز دارم چه کاری باید انجام بدم؟

 4. از آیکن آبی رنگ وسط صفحه، که روش نوشته دانلود کنید و تماس بگیرید

 5. با سلام من این فایل خریداری کردم .واقعا ممنون از سایت خوب تون

 6. من این رساله رو خریدم، میشه همین فایل رو به تلگرام ام هم بفرستید؟

 7. سلام. آقا دست ات درد نکنه فقط یک خواهش داشتم
  میشه همین فایل رو به تلگرام ام هم بفرستی ؟
  میخوام اونجا هم داشته باشم اش 093********

 8. سلام ،دوست عزیز من مبلغ پروزه را پرداخت کردم ولی پروژه زمانی که دانلود میشه باز نمیشه

 9. برای دانلود، روی دکمه سبز رنگ کلیک کنید

 10. سلام واقع آرشیو عالی دارید خسته نباشید…ممنون

 11. سلام من این فایل رو خریدم دست شما درد نکنه
  برای نقشه های اتوکد رایگان هم ممنون ♥

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا