دانلود رساله و پایان نامه معماری

رساله کتابخانه عمومی : پایان نامه معماری Public Library

دانلود رساله کتابخانه عمومی public Library پایان نامه معماری مطالعات نمونه مشابه منابع مبانی نظری

در این صفحه ، رساله دیگری با موضوع  کتابخانه عمومی، برای شما عزیزان آماده دانلود کرده ایم. که شامل تمام مطالب مهم و پایه ای یک رساله مانند :مطالعات اولیه؛ نمونه های مشابه داخلی و خارجی ، منابع و … است. به زودی در همین صفحه ، چندین پروژه اتوکدی حرفه ای را به صورت دایگان داخل سایت قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید.

دانلود رساله کتابخانه عمومی :مبانی نظری، برنامه فیزیکی

نمونه های مشابه داخلی و خارجی، منابع و …

عنـوان پروژه:
بیان ضرورت های طراحی
بیان اهـداف طراحی
مبانی طراحی معماری و پـروژه

فصل اول رساله کتابخانه عمومی : مطالعات پایه

بخش اول : ارتباط و کتابخانه
تعریف ارتباط
ارتباط و هوشیار سازی اجتماعی
کتابخانه و فرایند ارتباط:
کتابخانه، نهادی اجتماعی
کارکردها و مسئولیت های اجتماعی کتابخانه
نقش کتابخانه در سواد آموزی
بخش دوم: فرهنگ
فرهنگ در لغت
تعریف فرهنگ
فرهنگ عمومی
اجزای فرهنگ یک جامعه و نقش کتابخانه
بخش سوم: کتاب
تعریف کتاب
تاریخچه کتابخانه
قسمت اول
پیدایش خط و چگونگی سیر تحول آن
تاریخ پیدایش خط
ابزارها و وسایل ضبط و انتقال دانش
ابزارها و وسایل ضبط و انتقال دانش تا قبل از اختراع چاپ
ابزارها و وسایل ضبط و انتقال دانش از اختراع چاپ تا کنون
مواد غیر چاپی (رسانه های غیر چاپی)

تعریف کتابداری
فلسفه کتابداری

بخش چهارم : تاریخچه کتابخانه
قسمت دوم

کتابخانه های یونان

کتابخانه های روم
کتابخانه های چین باستان
دوره تحول تعلیم و تربیت و ایجاد دانشگاهها

دوره رنسانس
دوره پس از اختراع چاپ

کتابخانه های دوران معاصر
سیر تحول کتابخانه های ایران

کتابخانه های ایران باستان
کتابخانه های اسلامی

فصل دوم رساله کتابخانه عمومی : مطالعات زمینه

کتابخانه ها در ایران

بررسی آماری کتابخانه های عمومی شهر زاهدان
بخش اول: کتابخانـه
اهداف و معیارهای تفکیک انواع کتابخانـه ها
کتابخانـه ی ملی
کتابخانـه ملی جمهـوری اسلامی ایران
اهـداف کتابخانه ملی ایران
کتابخانـه ی دانشگاهی
اهداف کتابخانـه های دانشگاهی:

ارائه خدمات اطلاع رسانی مناسب در سطح دانشگاه و خارج از آن.
مجموعه منابع کتابخانـه های دانشگاهی:
کتابخانـه ی عمومی
اهداف کتابخانه عمومی:

کتابخانـه های عمـومی ایران

کتابخانـه ی تخصصی
کتابخانـه ی آموزشگاهی
اهداف کتابخانـه های آموزشگاهی:
انواع دیگر کتابخانـه ها در ایران
بخش دوم : انواع خدمات کتابخانه
خدمات فنی
خدمات عمومی
اهمیت و کاربرد
نگاهی به روابط عمومی و ارتباطات
مدیریت کتابخانه
شاناساندن کتابخانه
شناخت کتابخانه های عمومی
بررسی چند نمونه ازخدمات عمومی کتابخانه ها
نشستها و همایش ها
نمایشگاه کتاب
قصه گویی و کتاب خوانی
معرفی کتاب
سخنرانی
انواع مواد دیداری – شنیداری و رایانه ای در کتابخانه ها
مواد دیداری
مواد شنیداری
کتابدار
کتابدار در کتابخانه های عمومی
بخش سوم : ساختار کتابخانه
معماری ساختمان کتابخانه
وظیفه وطرح
پیشرفت های تاریخی
قرون هفدهم و هجدهم
دوره جدید

فصل چهارم : مطالعات تطبیقی

بخش اول : کتابخانه عمومی یوسرا، مادرید
بخش دوم : کتابخانه مرکزی سیاتل
دفتر معماری رم کولهاوس OMA
راهنما نقشه:
نتایج:
بخش سوم : کتابخانه ملی ایران (طرح مهندسان مشاور نقش جهان – پارس
بخش چهارم : کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
بخش های زیر مجموعه این مجموعه به ترتیب عبارتند از :
تالارهای مطالعه قفسه باز (آقایان – بانوان ):
بخش گردش و امانت کتاب (آقایان – بانوان) :
بخش مخزن کتاب چاپی :

تالارها و قسمتهای زیر مجموعه این بخش عبارتند از :
تالارهای مطالعه مخزن بسته (آقایان – بانوان)
تالار محققان (آقایان – بانوان ) :
تالار مرجع :
تالار قرآن ها و نفایس :
کتابخانه تخصصی هنر :
تالار تخصصی جغرافیا :
تالار مطالعه و گردش کتاب جوانان ( پسر – دختر):
تالار مطالعه و گردش کتاب نوجوانان (پسر – دختر¬) :
تالارهای سمعی بصری (آقایان – بانوان) :
مرکز اطلاع رسانی (آقایان – بانوان ) :
اداره اسناد و مطبوعات :
تالارهای مطالعه آزاد (آقایان – بانوان ) :
اداره خدمات کتابداری :
اداره امور عمومی :
اداره موزه ها :

فصل پنجم: اصول طراحی و معماری كتابخانه

مباحث کمی طراحی

طراحی و جانمایی و رابطه ی میان بخشها
فضاهای عملیاتی و فضاهای توازن یا تخصیص نیافتنی

ویژگیهای عناصر ساختمان

  • پنجره، دیوار، کف؛ ستون
  • درها و ورودیها
  • پله ها
  • حیاطهای داخلی یا باز
  • زیرزمین

فضاهای کتابخانه و عملکردهای آنها در طراحی
فضای اداری
فضاهای فنی و کارگاهی
کارگاه مرمت
آتلیه عکاسی
چاپخانه
بخش انتخاب و سفارش
بخش فهرست نویسی و رده بندی
بخش آماده سازی فیزیکی

فضاهای عمومی کتابخانه
مقادیر توصیه شده برای پهنای راهرو مخزن و طول ردیف قفسه ها
محل نگهداری کتاب ( مخزن )
فضای مطالعه
فضای امانت کیف و وسایل مراجعان
بخش امانت
بخش مرجع :
بخش نشریات ادواری و روزنامه ها
بخش تکثیر
دستشوییها
کتابخانه ی کودکان

سالن اجتماعات و اتاقهای گردهمایی
بخش سمعی و بصری
فضاهای پشتیبانی
فروشگاه کتاب ، انبار کتاب
پارکینگ
محل بارگیری
ضوابط پلکان
ضوابط آسانسور
ضوابط آتش نشانی
ضوابط و مقررات زلزله
ضوابط و مقررات خاص
تجزیه و تحلیل ضوابط و پیشنهاد ضابطه

فصل ششم : سرانه ها و استانداردهای كتابخانه

سرانه فضاهای کتابخانه
سرانه فضاهای اداری
تخصیص فضاهای فنی و کارگاهی
سرانه فضاهای پشتیبانی
سرانه فضاهای عمومی
سرانه فضاهای گردشی (سیرکولسیون)
سطح فضاهای گردش بر مبنای 25% مساحت خالص فضای کتابخانه محاصبه می شود.
ظرفیت و مساحت فضاهای عمومی
ظرفیت و مساحت فضاهای فنی و مساحت اتاق های اداری
ابعاد و اندازه ، ارتفاعات و قفسه بندی و فاصله ی بین مبلمان
ارتفاع سقف و ناحیه های کف
رابطه توصیه شده برای درصد ناخالص کاربردی مطلوب در طبقه ی خدمات مرکزی
نورپردازی

گردش هوا و تهویه ی مطبوع
آکوستیک
آتش سوزی
محل احداث کتابخانه
معلولان
بخش پنجم :جمع بندی و تحلیل نهایی اطلاعات
جمع بندی مطالعات پایه
جمع بندی مطالعات زمینه:
جمع بندی مطالعات تکمیلی
جمع بندی مطالعات تطبیقی

فصل هفتم رساله کتابخانه عمومی : مطالعات بستر (فرهنگی و اقليمی)

موقعیت جغرافیایی شهر
مصالح
مهمترین ویزگی مصالح :

نتیجه
جدول میانگین سالانه ی آب و هوا
مطالعات جمعیتی
جمعیت و متوسط رشد سالانه
جمعیت بر حسب جنس و گروه عمده سنی آبان 1385
جمعیت 6 ساله و بیشتر و تعداد باسوادان بر حسب جنس و سن :
مطالعات فرهنگی
سالن ها یوابسته به اداره ی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و برنامه های اجرا شده
نمایشگاههای فرهنگی و هنری بر پاشده و باز دیدکنندگان
کتابخانه کتاب اعضا و مراجعان به کتابخانه ها
فرهنگ عامه در استان
مراسمات
اداب و روسوم
آیین ها در موقع کار
مراسم حشر :
مراسم جشن گندم
آیین مذهبی
آیین محلی :
مراسم مالد
پوشاک
غذاهای محلی :
انواع نان در استان :
غذاهای سیستانی :
موسیقی:
نمونه ی شاخص موسیقی :
رقص شمشیر و موسیقی گواتی
بازی های محلی
هنرهای سنتی :
انواع صنایع دستی :

 

گالری تصاویر : طراحی کتابحانه فوق العاده بیشان سنگاپور

دانلود رساله کتابخانه عمومی

  • 182 صفحه فایل Word (با نمونه مشابه کامل )
  • تماس:0939.831.4609
  • قیمت: 90,000 تومان

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا