دانلود رساله و پایان نامه معماری

دانلود رساله موزه هنر ملی : National Art Museum

دانلود رساله موزه هنر ملی : مطالعات پایه و مبانی نظری ظوابط و استاندارد برسی نمونه مشابه

دانلود رساله موزه هنر ملی مطالعات پایه مبانی نظری ظوابط استاندارد برسی نمونه مشابه

رساله موزه هنر ملی : رساله کامل دیگری با موضوع موزه در سایت قرار دادیم که دوستان و معماران عزیزم میتوانند برای ارائه پایان نامه خود این مطالعات کمک بگیرند. که شامل مطالعات پایه و مبانی نظری ، تعاریف مختلف موزه و هنر، همچنین ظوابط و استاندارد ها ، برسی نمونه مشابه  و … است.

انديشه ( تشبيه ) هاي معمارانه :
اگر براي يک لحظه معماري را چنين تعريف کنيم، «کاري که معمار انجام مي دهد»، و آنگاه از معماران بخواهيم که نکاتي دقيق تر درباره کار خود بگويند، بي گمان ايشان از تشبيه هايي بهره مي گيرند که بيانگر آن هستند که چه چيز را در آغاز مورد توجه قرار مي دهند و چه چيز را به مرحله اي ديگر وا مي گذارند.
گروهي بر اين باورند که رياضيات ( هم اعداد و تناسبات و هم هندسه ) نقشي مهم در تصميم گيري براي معماري دارند. به باور اين گروه ساختمانهايي که با شکل هاي بنيادين و اعداد نمادين و تناسبات طلايي طراحي شوند با نظم کيهاني سازگارند. جملات معروف لوکوبوزيه اين تشبيه را توضيح مي دهند.
«معماري بازي استادانه ، درست و سحر آميز با حجم ها در نور است… مکعب، مخروط ، کره ، استوانه ، هرم ، فرمهاي کبير بنيادين هستند که نور به بهترين شکل آشکارشان مي کند، تصور ما از اين فرمها ملموس و بي ابهام است به همين دليل اين فرمها زيبا هستند، زيباترين فرم ها »
گروهي ديگر معماری رساله موزه هنر ملی را در رابطه اي ارگانيک با محيطش مي بفهمند و از همان روابطي در کنار هم چيدن ماده هاي ساختماني پيروي مي کنند که در طبيعت پيرامون ساختمان به ديده مي آِيد.

ارتباط معماري و انديشه
اصل رابطه بنيادين معماري و انديشه هاي علمي – فلسفي- هنري نکته اي است که معمولاً به ميزاني کمتر يا بيشتر مورد تأييد همگان است. ديدگاههاي گوناگوني در اين باره وجود دارد.
الف)يک ديدگاه از آن معماراني است که بخش کوچک از انديشه ها و يافته هاي آنان با روش علمي امروز قابل سنجش است. اين گروه تفاوتي بنيادين ميان عامل ها و رويدادهاي فيزيکي و متافيزيکي قائل نيستند و آنها را قابل ارتباط و تبادل مي دانند. در اين ديدگاه به ميراث مانده از جامعه هاي سنتي ، تفاوتي در توان ادراک هنر و برخورداري از آن ، ميان توليد کنندگان و مصرف کنندگان فرآورده هاي فرهنگي وجود ندارد و توليد و عرضه آثار هنري بر پايه انگاره هاي ويژه انجام مي شود که هر يک از اعضاي جامعه مي تواند آن را باز شناسد و نقد کند.
در جهان پيش از مدرن تحليل علمي- آکادميک ارتباط شالوده فکري با فرآورده ملموس فرهنگي نه خواسته مي شد و نه لازم بود. اين ارتباط در باوري شهودي- کاربردي در زندگي روزانه هر شهروند تأثير خود را مي نهاد.

انديشه های معماری
هر دگرگوني اي در فضاي کالبدي شهر ( ساخت و ساز تازه ، جايگزيني ، مرمت) پيامد نيازي تازه است که از تفاوت فضاي ساخته شده و فضايي که خواسته مي شود مي آيد و اگر دامنه اي شهري داشته باشد پاسخ نگفتن به آن مي تواند به از ميان رفتن زندگي شهر يا بخشي از آن بيانجامد. به همين دليل معمار بايد به دانش هاي گوناگوني مجهز باشد و توانايي تجزيه و تحليل طيف گسترده اي از اطلاعات را داشته باشد. شرطي که گفته شد دور از واقعيت نيست. زيرا کتابهايی که از زمانهاي دور و نزديک درباره معماري و معماران نوشته شده نيز نشان دهنده توانايي آفرينندگان آنها در زمينه هاي گوناگون علمي- هنري است.
در کشور ما در گذشته اي نه چندان دور، معماران تنها پس از آنکه به پايه استادی مي رسيده اند شايستگي آن را مي يافته اند که در فضاي کالبدي شهر دست ببرند. اين بدان معنا بود که طرح فضاهاي شخصيت دهنده به شهر و روستا، مي بايست توانايي ترسيم بيشترين تصويرها را از روابط شهروندان و تأثيرهاي متقابل ساختمانها و زير ساختها و چگونگي مديريت فضايي در گسترده ترين چشم انداز اجتماعی رساله موزه هنر ملی و زيست بومي در ذهن داشته باشد و بتواند آنها را در ويژگي هاي کمي- کيفي فضاهاي خود تأثير دهد.
اگر انديشه را گسسته از بستر فرهنگي سازنده آن ندانيم با توجه به آنچه گفته شد نمي توانيم اين باور را که معماري از انديشه هاي فرهنگي بر مي خيزد و نيز با پنداشته ها و انديشه هاي فرهنگي ارزيابي مي شود نادرست خواند. معمار در مسير گذر از معاني و ارزشها و نمادها و رسيدن به تصورهاي ملموس تر قابل تبديل به موجوديت کالبدي که چندين بار آن را مي پيمايد تا شکلي پايان براي فضاي کالبدي ترسيم کند، ناگزير است نه تنها از جايگاه معمار، از جايگاه يکايک عضوهاي جامعه- تا آنجا که مي شناسد- به اثر خود بنگرد.

دانلود رساله موزه هنر ملی

211 صفحه فایل Word (با نمونه مشابه کامل )
تماس:0939.831.4609

پرداخت آنلاین و دریافت لینک دانلود در ایمیل

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا